Missió

El programa del Museo Reina Sofía es basa en una redefinició de la funció del museu alternativa als models històrics d’aquesta institució. Concebut com un lloc generador d’espais intersticials de sociabilitat i discussió en l’esfera pública, proposa models de resistència en una societat en la qual dominen el consum i la mercaderia i en què la producció s’ha fragmentat per donar lloc tant a un mapa geopolític inèdit com a noves classes socials, relacions i subjectivitats. La creació de narracions alternatives, de noves formes d’intermediació i la formació d’un espectador actiu són les línies de força del Museu.

El Museu contesta la dinàmica centre-perifèria i la visió unívoca de la història de l’art, que ha passat d’escriure’s com si estigués constituïda per grans continents a ser una mena d’arxipèlag en què emergeixen diverses relacions en una cartografia canviant. Les altres modernitats, abans subalternes, assoleixen aquí la seva dimensió més complexa, i artistes que abans eren considerats derivatius o secundaris prenen ara la paraula i desafien, gràcies a nous vincles de solidaritat entre l’intel·lectual i la resta de col·lectius, les regles establertes des del món europeu occidental.

La col·lecció del Museu es basa en la creació de narracions entrecreuades que prenen forma en l’arxiu. L’autonomia estètica queda diluïda en incloure al mateix nivell documents, obres, llibres, revistes i fotografies, un gest a partir del qual neixen narracions alternatives que ens retornen coneixement, experiència estètica i la possibilitat d’aprehendre un moment històric. Es tracta de la constitució d’un arxiu d’arxius que dóna a la col·lecció veu i capacitat per arxivar, repensar i narrar la seva pròpia història. Enfront de l’acumulació capitalista, en aquest model aquell que rep les històries és sens dubte més ric, però aquell que les cedeix no és pas més pobre. L’escriptura de la història parteix així des de baix i desvincula memòria i propietat.

Des del Museu proposem un concepte educatiu que elimini jerarquies i mostri la facultat reactivadora de la cultura des de la convicció de la capacitat de cadascun de nosaltres per redescobrir i redefinir el saber. L’obra d’art constitueix un territori comú per a l’artista i l’espectador que facilita la relació amb els altres i amb un entorn que no percebem com a aliè. Fa que ens veiem alhora com a subjectes i objectes de la percepció dels altres i que puguem crear espais de sociabilitat nous i alliberadors. Igualment, el Museu es constitueix com a espai de debat i investigació a través de seminaris i programes universitaris nascuts de la interrelació, no mitjançada ni jerarquitzada, entre l’educació i la resta de les activitats —exposicions, col·lecció, programes públics— d’aquest Museu.

 

 

Edificio Sabatini Museo Reina Sofía