Margaret Michaelis

Dzieditz, Polonia (antigua Prusia), 1902 – Melbourne, Australia, 1985